Velké Losiny oficiální stránky obce

Velké Losiny

Kontaktní informace

Obec Velké Losiny
Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny

tel: 583 248 422
email: podatelna@losiny.cz

Všechny kontakty

Dnes je: 20. 09. 2018
Svátek má: Oleg

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Oficiální název Obec Velké Losiny

2. Důvod a způsob založení

Obec Velké Losiny(dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obec Velké Losiny
Rudé armády 321
788 15 Velké Losiny
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

4.3 Úřední hodiny

pondělí 7:00-12:00  13:00 - 17:00 hod.

úterý 7:00 - 15:00 hod.

středa 7:00 - 12:00  13:00 - 17:00 hod.

čtvrtek 7:00 - 15:00 hod.

pátek 7:00 - 13:30 hod.

4.4 Telefonní čísla 583 248 422 4.5 Čísla faxu 4.6 Adresa internetové stránky http://www.losiny.cz 4.7 Adresa e-podatelny podatelna@losiny.cz 4.8 Další elektronické adresy podatelna@losiny.cz 4.9 ID datové schránky obec hgabapt

5. Případné platby lze poukázat 5126841 / 0100

6. IČ 00303551

7. DIČ CZ00303551

8. Rozpočet Rozpočet

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem stížností a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Velké Losiny, Rudé armády 321,  788 15  Velké Losiny

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

E-mail: ou_vlosiny@losiny.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí

lze podat odvolání do 15 dnů

ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

www.portal.gov.cz

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Velké Losiny jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky

·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)

·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích

·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů

·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně

·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady

·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství

·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání

·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

·        zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích

·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků

·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích

·        nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

·        zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu

·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek

·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

·        zákoník práce č. 65/1965 Sb.

·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách

·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách

·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník

·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 

Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce název obce, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Zvěřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní a písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník OÚ, který žádost vyřizuje dle sazebníku:

( Pozn.: V tomto sazebníku nejsou uvedeny položky, které budou účtovány dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích v platném znění).

 1. přímý materiál

 * kopírování jednostranné A/4 1,50 Kč

* kopírování oboustranné A/4 2,- Kč

* kopírování jednostranné A/3 2,- Kč

* kopírování oboustranné A/3 3,- Kč

* tisk na tiskárnách PC jednostranné A/4 3,- Kč

* tisk na tiskárnách PC oboustranné A/4 5,- Kč

 2. přímé mzdy (dle zákona č. 143/1992 Sb., nařízení vlády č. 78/1994 Sb., o platu a odměně a nařízení vlády č. 248/1998 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státní správy a obcí)

 a) ústní informace od pracovníka trvající do půl hodiny je zdarma, dále za každou započatou půlhodinu činí sazba 34,-- Kč.

 b) písemná informace od pracovníka níže uvedených sazeb

 * referent samosprávy (průměrná hodinová mzda za tř. 4 až 7) 69,- Kč

 3. ostatní přímé náklady

 * práce s počítačem

- výstup ze souborů 6,- Kč/min.

- výstup z Internetu 10,- Kč/min.

 * vyhledání písemností ve spisovně - podle náročnosti výkonu 260,- Kč/hod.

(dle ceníku služeb a výkonů SA ČR)

 * telefonní spojení (místní, meziměstské, mezinárodní, faxové, jiné), dle tarifů Český telecom a operátorů radiomobil

 * náklady na samostatné odborné posudky, odhady ap. (dle sazebníku poskytovatele)

 * cestovní náklady (sazby dle zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění)

 * další nezahrnuté náklady na dopravu (vlastní, jiné) Kč/km

 * poštovné a jiné poplatky dle tarifů České pošty

 Žadateli musí být na jeho žádost potvrzena předpokládaná výše úhrady nákladů. OÚ může podmínit vydání informace zaplacením úhrady předem nebo zálohy.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Jste zde: Úvod > Povinně zveřejňované informace

Obec Velké Losiny © 2018

Kontakty | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti